Kodi i Sjelljes

Parathënie

Emona Center SH.P.K. është plotësisht e përkushtuar për t’iu përmbajtur sjelljes dhe vlerave më të larta etike. Menaxhmenti i Emona Center SH.P.K. është i përkushtuar ndaj ndarjes së parimeve të kodit të etikës brenda organizatës duke siguruar që çdo punonjës të kuptojë rëndësinë e sjelljes dhe shfaqjes së përgjegjësisë, kompetencës dhe drejtësisë së madhe ndaj çdo kolegu dhe klienti. Ne besojmë se suksesi organizativ sigurohet kur një organizatë kupton plotësisht nevojat dhe dëshirat e klientëve të saj. Ne ndihmojmë konsumatorët dhe bizneset të marrin produktet dhe shërbimet që duan dhe kanë nevojë. Ne i mbajmë kompanitë tona në biznes me zgjidhësit tanë të talentuar të problemeve që kombinojnë aftësitë dhe teknologjinë e nevojshme për të përmirësuar performancën e biznesit dhe shërbimet për të përmirësuar cilësinë e jetës për të gjithë. Emona Center SH.P.K. Kodi i Etikës përshkruan vlerat dhe procedurat që priten nga punonjësit tanë. Ne besojmë se vlerat e forta etike janë parakusht për një mjedis të shëndetshëm pune dhe nxisin marrëdhënie të shkëlqyera pune brenda dhe jashtë. Çdo punonjës është përgjegjës për të kuptuar këto parime dhe për t’u siguruar që ato të zbatohen me sukses në aspektet e tij të funksionimit ose për procedurat që janë nën kompetencën e tij. Kushdo që nuk është në dijeni të ndonjë procedure të përmendur në këtë dokument ose që ka nevojë për një sqarim më të detajuar, inkurajohet të na kontaktojë. Do të jetë kënaqësia jonë të shpjegojmë të gjitha këto parime dhe zbatimin e tyre me shumë detaje.

Zbatueshmëria

Kodi i Sjelljes i Emona Center SH.P.K. është i zbatueshëm për të gjithë. Kjo përfshin të gjithë klientët, partnerët, punonjësit dhe palët e tjera të interesuara. Megjithatë, nëse një punonjës shkel premisat e sjelljes etike, Emona Center SH.P.K. kontrata mund të ndërpritet dhe të revokohet. Jo vetëm që është e rëndësishme për punonjësit e Emona Center SH.P.K. për t’iu përmbajtur parimeve të shprehura në këtë Kod, ne besojmë se një Kod me bazë Sjellje do të frymëzojë virtytet e mirësjelljes njerëzore dhe profesionalizmin më të lartë mes të gjithë bashkëpunëtorëve dhe palëve të interesuara.

Profesionistët e  Emona Center SH.P.K. do:

 1. Të sillen profesionalisht, me ndershmëri, saktësi, drejtësi, përgjegjësi dhe pavarësi;
 2. Të veprojnë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të punëdhënësit të tyre, klientëve të tyre, publikut dhe profesionit duke vepruar në përputhje me standardet profesionale dhe teknikat e aplikueshme gjatë kryerjes së shërbimeve profesionale;
 3. Të ruajnë kompetencën në fushat përkatëse dhe të përpiqen të përmirësojnë vazhdimisht aftësitë e tyre profesionale;
 4. Të ofrojnë vetëm shërbime profesionale për të cilat janë të kualifikuar për të kryer dhe informojnë klientët dhe konsumatorët në mënyrë adekuate për natyrën e shërbimeve të propozuara, duke përfshirë çdo shqetësim apo rrezik përkatës;
 5. Të informojnë secilin punëdhënës ose klient për çdo interes ose lidhje biznesi që mund të ndikojë në gjykimin e tyre ose të dëmtojë drejtësinë e tyre;
 6. Të trajtojnë në mënyrë konfidenciale dhe private informacionin e marrë gjatë marrëdhënieve profesionale dhe afariste të çdo punëdhënësi ose klienti aktual ose të mëparshëm pa pëlqimin e duhur;
 7. Të respektojnë të gjitha ligjet dhe rregulloret e juridiksioneve ku kryhen veprimtari profesionale.
 8. Të respektojnë pronësinë intelektuale dhe kontributet e të tjerëve;
 9. Të mos veprojnë në asnjë mënyrë që mund të cenojë reputacionin e Emona Center SH.P.K. ose programet e saj të certifikimit;
 10. Të bashkëpunojnë plotësisht për hetimin pas një shkeljeje të pretenduar të këtij Kodi të Etikës.


Integriteti

Ne e kuptojmë plotësisht rëndësinë e vërtetësisë dhe integritetit gjatë krijimit të procedurave, politikave dhe shërbimeve. Ne garantojmë që çdo përgjigje, sjellje, rekomandim, sugjerim dhe ndihmë e dhënë është e vërtetë dhe e normës më të lartë. Ne përpiqemi të ofrojmë shërbime pa paragjykim ndaj sfondit të kujtdo dhe preferencës së çfarëdo lloji. Ne besojmë se punonjësit nuk do të udhëhiqen dhe dominohen vetëm nga rregulloret ose kërkesat, por edhe nga vetë-iniciativa e tyre për të promovuar veprime që janë të drejta nga pikëpamja etike. Ne dënojmë praktikat e shitjeve, shërbimet ndaj klientit ose zhvillimet e produkteve që rregullohen nga informacione të pasakta ose fakte të keqinterpretimit.

Kultura e  integritetit

Kur përballet me ndonjë dyshim për konflikt të mundshëm që rrjedh nga një shkelje e Kodit tonë të Etikës, Profesionistët e Emona Center SH.P.K. duhet të bëjnë pyetjet e mëposhtme:

 

 • A dyshoj se kursi i caktuar i veprimit mund të jetë i paligjshëm ose joetik?
 • Në çfarë mënyre jam i përfshirë?
 • Cilat janë parimet ose rregullat e shkelura?
 • A mund të dëmtojë ky veprim karakterin tim profesional dhe personal?
 • A përfshin kursi i propozuar i veprimit të qenit i pavërtetë dhe/ose i pasigurt?
 • A mund të dëmtojë kursi i propozuar Emona Center SH.P.K. (direkt apo indirekt) apo reputacionin e saj?
 • A ka kursi i propozuar i veprimit një qëllim legjitim biznesi dhe a ka ndonjë alternativë?

 

Nëse mënyra e propozuar e veprimit dështon në ndonjë nga këto pyetje, Profesionistët e Emona Center SH.P.K. duhet të kërkojnë këshilla dhe të rishqyrtojnë vendimin. Ekzistenca e një problemi nuk duhet të injorohet kurrë.

Paanshmëria

Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e paanshmërisë në kryerjen e aktiviteteve tona operacionale. Ne sigurojmë që të gjithë të përfshirë në biznesin tonë t’i trajtojmë me respekt, dinjitet dhe drejtësi. Ne kemi struktura, politika dhe procedura të dokumentuara për të menaxhuar paanshmërinë dhe për të siguruar që aktivitetet tona të ndërmerren në mënyrë të paanshme dhe të ndiqen nga angazhimi i menaxhmentit. Ne analizojmë dokumentet dhe eliminojmë konfliktin e mundshëm të interesave që rrjedhin nga aktivitetet tona të shërbimit, të cilat janë të strukturuara dhe menaxhuara në mënyrë që të ruajnë paanshmërinë. Qëllimi ynë është të frymëzojmë dhe provojmë besim në shpërndarjen e shërbimeve dhe produkteve tona.

Konflikti i Interesit

Konfliktet e interesit mund të lindin kur një kandidat kërkon shërbime pranë Emona Center SH.P.K., dhe ka një interes financiar ose marrëdhënie të ngushta personale me këdo nga stafi i përfshirë në vendimet e biznesit të Emona Center SH.P.K. Ky parim dhe kjo procedurë zbatohen për të gjitha proceset e biznesit. Konfliktet mund të çojnë ose të shoqërohen nga trajtime dhe vendimmarrje të papërshtatshme për përfitimin ekskluziv të punonjësve. Për të identifikuar, minimizuar dhe menaxhuar konfliktet e interesit, anëtarët e stafit tonë janë përgjegjës për të raportuar rrethanat ku mund të lindë një konflikt i mundshëm interesi. Më pas nisin procedurat për dokumentimin dhe kontrollin e konfliktit të interesave.

Konfidencialiteti

Informacioni duhet të mbrohet gjithmonë, pavarësisht se si është formuar, ndarë, komunikuar ose ruajtur. Informacioni mund të ekzistojë në shumë forma. Mund të shtypet ose shkruhet në letër, të ruhet në mënyrë elektronike, të transmetohet me postë ose duke përdorur mjete elektronike ose të flitet në bisedë. Siguria e informacionit është mbrojtja e informacionit nga një gamë e gjerë kërcënimesh për të garantuar vazhdimësinë e biznesit, për të minimizuar rrezikun e biznesit dhe për të maksimizuar kthimin e investimeve dhe mundësive të biznesit.

Prioritetet tona për sigurinë e informacionit janë:

 

 • Rreziqet strategjike dhe operacionale të sigurisë së informacionit kuptohen dhe trajtohen si të pranueshme për organizatën.
 • Sigurohet konfidencialiteti, integriteti dhe disponueshmëria e informacionit të klientit, zhvillimi i produktit dhe i gjithë informacioni konfidencial.


Çdo punonjës është përgjegjës për të dhënë informacion të saktë faktik. Ekipi ynë është në dijeni dhe garanton se çdo informacion i qarkulluar apo i shpërndarë publikisht është në përputhje me sigurinë e informacionit, mbrojtjen e të dhënave dhe politikat e konfidencialitetit të Emona Center SH.P.K. Informacioni i ndjeshëm nuk do të ndahet kurrë pa lejen paraprake të personit që i jep pronarit të informacionit. Të gjithë punonjësit duhet të ndërgjegjësohen dhe respektojnë faktoret e ndjeshmërisë dhe ndikimin e informacionit, dhe për këtë arsye, janë përgjegjës për informacionin që u përket roleve dhe përgjegjësive të tyre.

Përgjegjësia

Ne kuptojmë dhe dimë se si të vlerësojmë nevojat e klientëve. Ndonjëherë dështimet perceptohen vetëm si rezultate negative të produktivitetit brenda një kompanie. Megjithatë, shumë organizata të mëdha e kuptojnë se nuk ka sukses pa dështim. Pa identifikuar dështimet, do të ishte e vështirë të përmirësohej një organizatë. Ne garantojmë që çdo çështje të trajtohet me përgjegjësi dhe prioritet. Ne kemi zbatuar procedura për adresimin e çështjeve, dhënien e komenteve të sakta, dëgjimin e shqetësimeve të klientëve dhe përkthimin e çdo çështjeje të ngritur në një mundësi për përmirësim dhe përsosje të vazhdueshme. Ekipi ynë i Pajtueshmërisë e di se si të empatizojë dhe të komunikojë në përgjigje të nevojave të klientëve tanë. Kështu, ne jemi të trajnuar për të kuptuar dhe hetuar shkakun rrënjësor të çështjeve të ngritura dhe për të siguruar kontrolle dhe veprime për eliminimin e tyre. Të punosh me klientë ndërkombëtarë do të thotë të ndjekësh kodet etike profesionale. Ekipi ynë di se si të analizojë, respektojë dhe integrojë kërkesat e standardeve ndërkombëtare në çdo procedurë. Ne e kuptojmë se çdo shkelje e Kodit dhe Etikës tonë do të sjellë pasoja të dëmshme për besueshmërinë tonë. Emona Center SH.P.K. ka vendosur një procedurë adekuate për trajtimin e të gjitha formave të ankesave. Kjo vlen në rast të një ankese ose apeli të marrë nga klientët dhe palët e tjera të interesuara me rregullat, politikat, procedurat, shërbimet ose në përgjithësi Emona Center SH.P.K. operacionet. Kjo procedurë mbulon veprimet e vlerësuara, përgjigjen, rekomandimet dhe rolin e Bordit të Apelit kur arrihet një zgjidhje përfundimtare për shkak të ankesës.

Kompetenca

Një anëtar i ekipit tonë është i kualifikuar dhe i vetëdijshëm për rolet dhe përgjegjësitë që do të ndjekë në përmbushjen e objektivave organizative dhe përmbushjen e pritshmërive të klientëve. Në këtë kontekst, strategjia jonë fokusohet kryesisht në zbulimin e natyrës së problemeve përmes analizës së shkakut rrënjësor dhe ofrimit të zgjidhjeve me fokus në efikasitet dhe kënaqësi. Ekipi ynë kupton se si të adresojë dhe kur t’i japë përparësi çështjeve. Ne kemi përcaktuar qartë përgjegjësitë që ka secili në organizatën tonë në komunikimin e koncepteve për krijimin e një qasjeje bashkëpunuese që është e rëndësishme për zhvillimin e menaxhimit në mënyrë kolektive. Çështjet apo shqetësimet shihen si një veçori produktive për vendosjen e masave dhe kontrolleve parandaluese. Një nga mënyrat tona për të siguruar kompetencën në vendin e punës është të fillojmë trajnime të vazhdueshme dhe sesione ndërgjegjësimi duke përdorur shembuj dhe skenarë të jetës reale. Është objektivi ynë kryesor të sigurohemi që Ekipi ynë të kuptojë aspektet teorike dhe praktike të parimeve të menaxhimit dhe kërkesave standarde.

Respekti dhe dinjiteti

Çdo person duhet të trajtohet me respekt dhe dinjitet. Asnjë veprim i ndërmarrë brenda organizatës sonë nuk duhet të jetë diskriminues ose fyes, por i ndërtuar mbi normat e vlerave themelore dhe universale të të drejtave të njeriut. Çdo person duhet të respektohet dhe të trajtohet në mënyrë të barabartë pavarësisht nga raca, gjinia, feja, orientimi seksual apo botëkuptimi. Ne inkurajojmë lirinë e fjalës dhe shprehjen e mendimeve dhe mendimeve duke kultivuar një mjedis pune me theks të fortë në ndërgjegjësimin dhe tolerancën multikulturore.

Kundëryshfeti dhe kundërkorrupsioni

Ne jemi të përkushtuar në luftën kundër ryshfetit në mbarë botën dhe si të tillë refuzojmë çdo formë ryshfeti ose korrupsioni, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, duke përfshirë rryshfetet, përdorimin e fondeve ose aseteve për qëllime joetike. Ky refuzim kategorik i praktikës së ryshfetit përfshin gjithashtu përdorimin e rrugëve ose kanaleve të tjera për sigurimin e përfitimeve të pahijshme nga ose për klientët, partnerët, bashkëpunëtorët dhe autoritetet qeveritare. Në këtë përpjekje, ne promovojmë pajtueshmërinë e plotë kundër ryshfetit përmes kërkesave vendore dhe ndërkombëtare si ISO 37001.

Kodi i Etikës së Vlerësimit

Duke qenë në përputhje me Emona Center SH.P.K. Parimet e Kodit të Etikës janë thelbësore për të gjithë profesionistët e Emona Center SH.P.K., duke përfshirë punonjësit, partnerët dhe bashkëpunëtorët e tjerë të Emona Center SH.P.K. Pajtueshmëria përfshihet në vlerësimin e performancës së secilës palë të interesuar dhe monitorimi i vazhdueshëm kryhet rregullisht. Çdo profesionist i Emona Center SH.P.K. që nuk respekton Kodin e Etikës së Emona Center SH.P.K. do t’i nënshtrohet masave disiplinore që mund të përfshijnë zgjidhjen e kontratës së tyre dhe në rastet kur ndikimi është i rëndë do të ndiqen masat ligjore. Në të gjitha rastet, autori i çdo shkelje ka të drejtë të dëgjohet dhe të mbrohet përpara se të shqiptohet një masë disiplinore.

Ndërgjegjësimi Mjedisor

Organizata jonë është e vetëdijshme për dëmet dhe efektet e jashtme që veprimet e pavetëdijshme njerëzore mund t’i shkaktojnë botës e natyrës. Prandaj, ne kërkojmë të përmirësojmë procesin tonë të biznesit për të arritur një nivel ideal të mbrojtjes së mjedisit dhe për të funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme.

Kontakti

Nëse ndonjë palë e interesuar dëshmon ndonjë shkelje të Kodit të Etikës Emona Center SH.P.K. nga profesionistët e Emona Center SH.P.K., ju inkurajojmë shumë që t’ia raportoni atë përfaqësuesit tonë të Pajtueshmërisë. Ne jemi të përkushtuar të hetojmë çdo rast në masën e plotë të nevojshme për të siguruar standardet më të larta etike.

Vushtrri, Rruga Dëshmorët e Kombit,  Kosovë  

info@emonacenter.com

028 572 766